Piggybankshop 2024

Ga naar de inhoud
WELKOM IN DE SHOP
De getoonde spaarvarkens komen NIET uit mijn collectie! Het zijn dubbele exemplaren, of ze komen uit collecties die ik in z'n geheel heb opgekocht.

Van alle getoonde spaarvarkens is slechts 1 (een) exemplaar beschikbaar.
Dat geldt voor bijna alle items, er zijn enkele uitzonderingen. Let op het hoeveelheidsvak!


Veel van de te koop aangeboden spaarvarkens zijn, als het niet anders is aangegeven, van het ouderwetse type, de soort die je (als het ware) stuk moet slaan om het geld er uit te krijgen. Er zijn tegenwoordig ook spaarvarkens in de shop met dop of slotje.


Alle foto’s en teksten zijn copyright © 2020-2024 GD projecten.
Overname van foto's of teksten is NIET toegestaan zonder toestemming.  

Lichte gebruiksschade mogelijk: De spaarvarkens zijn vaak alle gebruikt. Dus er kan bijvoorbeeld bij de geldgleuf enige lichte schade zitten. Kijk altijd goed op de foto's. Ons motto is "WYS=WYG" (what you see = what you get). Eventuele muntstukken (of andere voorwerpen) op de foto's zijn nooit bij de koop inbegrepen; ze dienen uitsluitend voor een idee van de grootte, of voor ondersteuning.

Korting geeft de shop ook regelmatig. En bij grote hoeveelheden kan je via e-mail wellicht een deal sluiten.


Het label NIEUW wil zeggen "nieuw in de shop". Het aangeboden item zelf is op leeftijd of oud, zie daarvoor de beschrijving.

SPELREGEL 1
Van alle items is slechts één exemplaar beschikbaar, unieke exemplaren in die zin dus.
Ons voorraadbeheer systeem werkt als volgt: Indien het bestelformulier bij ons binnenkomt verwerken wij de bestelling en zetten de voorraad van de bestelde items op 0. Daar zit enige tijd (normaal 1 werkdag en in de vakantieperiode soms meer) tussen. Dan kan het gebeuren dat twee klanten hetzelfde item bestellen. En daarvoor ook een bewijs van bestelling ontvangen.
Daarvoor geldt als spelregel: Bij meerdere gegadigden voor hetzelfde item geldt degene die het eerst heeft besteld als de koper.

INKOOP
Wil je ouderwetse spaarvarkens verkopen of kwijt? Ik koop alleen nog bijzondere en antieke spaarvarkens, zonder dop in de buik!
Hele verzamelingen wil ik wel overnemen, onder de voorwaarde dat er intessante spaarvarkens voor mijn collectie bij zitten. Maar dat betekent dan ook wat voor de prijs die ik betaal voor zo'n verzameling.
Zie het als een soort recycling enerzijds en bewaren van erfgoed anderzijds. Je spaarvarken komt in een museale collectie (zowel fysiek als digitaal op de website) en de rest gaat naar collega verzamelaars. Financieel binnenlopen is er niet bij, maar je kunt wel een redelijke vergoeding verwachten.

Mocht je onverhoopt van je hele collectie afscheid moeten nemen of moet je een geërfde collectie opruimen dan kan ik je daarbij adviseren. Dat adviseren gaat altijd met gesloten beurs. Reageren kan, met foto's, via mijn e-mail.

Mijn criteria voor opname in de spaarvarkencollectie GD zijn:
  1. Moet op een varken lijken;
  2. Van steenachtig materiaal gemaakt zijn;
  3. Geen gat, dop of slotje in de buik hebben (de soort de je a.h.w. stuk moet slaan om het geld er uit te krijgen).

ANTIEKE SPAARVARKENS GEVRAAGD
Kenners kwalificeren iets als antiek als het 100 jaar of ouder is. Ik zoek dus spaarvarkens van vóór 1921. Die zijn oud en redelijk zeldzaam. Maar vaker dan je denkt staan ze bij opa en oma op het dressoir.
Of zitten ze in de erfenis van een gedreven verzamelaar en weten de erven niet wat ze er mee moeten. Naar de Kringloop is dan vaak een optie, maar wel heel erg zonde. Ik ben van mening dat we ons erfgoed moeten koesteren en ik draag daar een beetje aan bij door authentieke spaarvarkens te verzamelen en te catalogiseren. Ook heb ik relaties met spaarpotten musea in Duitsland en goede collega verzamelaars in Nederland, waardoor ik ook kan bemiddelen bij overname. Wat er ook gebeurt: stukslaan is wel het laatste wat je met spaarvarkens moet doen.......

Mijn verzameling bevat alle ‘gewone’ spaarvarkens al, daarom zoek ik nu specifiek de antieke. Maar vintage mag ook, dan wel van voor 1960. Alhoewel ik alles in “mint condition” wil hebben (punt gaaf) gaat dat bij antiek vaak niet lukken. Dat neem ik voor lief, al beoordeel ik ieder aangeboden stuk wel op gebreken.

Uw aanbod, met foto’s en een vraagprijs zie ik graag op mijn e -mail verschijnen.

Do you speak English?
2021-43
2021-44
WELCOME TO THE SHOP
The piggy banks shown are NOT from my collection! They are duplicates, or they come from collections that I have bought in their entirety.

Of all the piggy banks shown, only 1 (one) item is available.
That goes for almost all items, there are some exceptions. Watch the quantity box!


Most piggy banks are, if not specified, of the old-fashioned type, the kind that you (as it were) have to break to get the money out.
Nowadays you can also find piggy banks with caps in my shop.All photos and texts are copyright © 2020-2024 GD projecten.
Reproduction of photos or texts is NOT allowed without permission.


Slight damage is possible: The piggy banks are often all used. So, for example, there may be some minor damage at the money slot. Always look closely at the photos. Our motto is "WYS=WYG" (what you see = what you get). Any coins (or objects) in the photos are never included in the sale, they are only for an idea of the size or for support.

The shop also regularly offers discounts. And with large quantities you may be able to close a deal via email.


The NEW label means "new in the shop". The offered item itself is by age or old, see the description.

All texts on the sales pages are in Dutch. However, the photos speak for themselves. Hopefully this will not prevent you from buying beautiful piggy banks in my shop.

Before you order if you live outside the EC, first ask me about the cost of transport and customs.
This is to avoid nasty surprises. The postage costs mentioned on this site only apply within the EC/ SEPA countries.


RULES
Only one copy of all items is available, so unique in that sense.
Our stock management system works as follows: When the order form arrives at us, we process the order and set the stock of the ordered items to 0. There is some time (normally 1 working day and sometimes more during the holiday period). Then it can happen that two customers order the same item. And also receive a proof of order.
The following applies as a rule of the game: In the case of multiple candidates for the same item, the person who ordered first is considered the buyer.

PURCHASE
Do you want to sell or lose old-fashioned piggy banks? I only buy special and antique piggy banks, without a cap in the belly!
I am willing to take over entire collections, provided that there are interesting piggy banks for my collection. But that also means something for the price I pay for such a collection. See it as a kind of recycling on the one hand and preserving heritage on the other. Your piggy bank will end up in a museum collection (both physical and digital on the website) and the rest will go to fellow collectors. It is not possible to enter financially, but you can expect a reasonable compensation.

In the unlikely event that you have to say goodbye to your entire collection or if you have to clean up an inherited collection, I can advise you. That advice is always done with the stock market closed. You can respond, with photos, via my e-mail.

My criteria for inclusion in the GD piggy bank collection are:
  • Must look like a pig;
  • Be made of stony material;
  • Not have a hole, cap or lock in the belly (the kind you have to break to get the money out).

ANTIQUE PIG PIGGY BANKS WANTED
Connoisseurs qualify something as antique if it is 100 years or older. So I'm looking for piggy banks from before 1921. They are old and fairly rare. But more often than you think they are on the dresser with grandparents.
Or are they part of the legacy of a passionate collector and the heirs don't know what to do with it. Going to the Recycling Center is often an option, but it is a real shame. I believe that we should cherish our heritage and I contribute a little bit by collecting and cataloging authentic piggy banks. I also have relationships with money box museums in Germany and good colleague collectors in the Netherlands, so that I can also mediate in takeovers. Whatever happens, the last thing you should do with piggy banks is smashing.....

My collection already contains all 'normal' piggy banks, so I am now specifically looking for the antique ones. But vintage is also allowed, be it from before 1960. Although I want everything in “mint condition” (point cool), that often doesn't work with antiques. I take that for granted, although I do assess every piece offered for defects.

I would like to see your offer, with photos and an asking price on my e-mail.

Piggybankshop
Spaarvarkens sparen is je erfgoed bewaren
versie 17.8 - 29 juni 2024
© 2005-2024 GD projecten
gd@piggybanks.nl    

Terug naar de inhoud